Naturalea
  Per veure millor aquest missatge consulta la versió web
naturalea Naturalea
Seguiu-nos a:   facebook   instagram   twitter

Butlletí

Març 2024

 
Per aconseguir la millora ecològica dels àmbits a restaurar cal crear condicions. El primer que requereixen tots els éssers vius és l’accés a l’aigua. Des de Naturalea, amb més de 1000 obres executades, hem regat molt poc, però a canvi, hem afavorit l’arribada de l’escorrentiu i hem creat estratègies pel manteniment de la humitat. També hem plantat amb agrupacions denses aconseguint que les plantes interactuïn i creïn condicions. Alguns exemplars moren com de fet passa en aquells anys especialment favorables on trobem desenes de rebrots, que després, en sobreviuen uns pocs.
No som massa de regs i ben poc de manteniments. Som més d’estratègies per crear condicions perquè l’ecosistema evolucioni i menys de fer que les plantes depenguin dels regs per sobreviure.
Tenim la capacitat de poder crear condicions per a la vida, i generalment això passa per la gestió de l’aigua.
Tant de bo que aquests temps angoixants de sequera, ens deixin l’aprenentatge de regar menys i gestionar més.
Tant de bo que quan ens torni a ploure, si seguim gestionant bé l’aigua, els nostres rius en puguin sortir beneficiats i amb ells la immensa vida associada.
 
Foto

Obres

Informes d'algunes de les obres que hem executat recentment. Tots els informes queden disponibles a l'apartat d'execució d'obres del nostre web.

Reparació dels estreps del passallís de l'Onyar a l'alçada de l'escola Sagrada Família, Girona

S’ha rehabilitat la transició del passallís amb el camí que discorre paral·lel al marge esquerre, amb la construcció d’un entramat per evitar l’erosió aigües avall i s’ha reblert l’extradós del marge, protegint-ho amb xarxa de coco, sembra i plantacions d’arbres.
Al marge dret s’ha recalçat l’estructura del camí amb pedra i s’han instal·lat palissades amb feixines i un entramat al marge fluvial per evitar l'erosió de l’espai. També s’ha executat una estructura de dissipació d’energia amb escullera i s’ha construït una cuneta drenant pel control d’escorrentius i minimitzar l’erosió.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Millora d’un talús situat a l’avinguda Ramón Berenguer a la urbanització Cesalpina, Santa Coloma de Cervelló

Degut a la presència de superfícies impermeables (carrers, cases, etc.) en zones urbanes, es generen importants cabals punta que, fins i tot amb pluges petites, erosionen els talussos, generant incisió i pèrdua del material superficial.
Els treballs han tingut com a objectiu l’estabilització del talús mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge en el marc de les NBS (Solucions Basades en la Naturalesa), afavorint al paisatge i als serveis ecosistèmics associats
(humidificació del sol, captació de CO2, biodiversitat, creació d’oxigen...)

Veure l'informe

 

Elements de mobiliari i ordenació de l’espai de la xarxa de miradors astronòmics del Parc Natural del Montsant

S’han habilitat un seguit d’espais còmodes per a l’observació astronòmica, que ens identifiquen l’àmbit i que estan integrats a l’entorn natural havent treballant amb materials com fusta y pedra.
En paral·lel, el Parc ha instal·lat un panell informatiu únic per a cada mirador on es facilita la informació del cel que es pot observar.
A l’informe hi ha un resum fotogràfic dels 10 miradors que s’han construït.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Construcció d’un entramat Krainer amb un paviment de fusta a l’Agrupació 25-A6 del Cementiri Comarcal de Roques Blanques, El Papiol

Construcció d’un nou entramat de paret doble tipus Krainer (de més de 300m.l.) amb un camí amb una solera de fusta de castanyer al cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques segons les especificacions del projecte de Batlle i Roig Arquitectes, iniciat l’any 2017.
Aquesta intervenció forma part d'una ampliació que s'està duent a terme al cementiri, situat al Parc Natural de Collserola, i està basada en el respecte i la conservació del medi ambient.

Veure l'informe

Foto

Projectes

Informes d'alguns dels projectes i estudis que hem redactat recentment. Tots els informes de projectes redactats queden disponibles a l'apartat de redacció de projectes del nostre web.


Naturalea

Projecte de restauració de les riberes de la riera d’Arbúcies i la riera de Pineda. TM Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies

Després d’una avinguda d’alta intensitat com va ser el Dana i el Glòria, es va generar una oportunitat per l’establiment d’espècies invasores aturant o frenant el procés de colonització original i provocant alhora disfuncions en els sistemes que només poden mitigar-se amb la realització d’actuacions concretes de restauració.
L’objectiu d’aquest projecte és assolir el bon estat ecològic de la riera d’Arbúcies i la riera de Pineda a través de la recuperació de la laminació de la plana al·luvial i la seva ribera, millorant els hàbitats i les espècies vegetals a potenciar així com de les condicions geomorfològiques augmentant la maduresa dels ecosistemes associats i la resiliència a inundacions.

Veure l'informe

Projecte executiu d’adequació de l’aiguamoll de Cal Met Natrus al Prat de Llobregat

Els objectius d’aquest projecte són la recuperació ambiental i ecològica de l’aiguamoll de Cal Met Natrus, la creació d’una superfície inundable aprofitant el recurs de l’aigua, la millora de la biodiversitat amb la introducció de vegetació, la creació de zones de refugi de fauna i l'increment dels serveis ecosistèmics de l’àmbit.
També la millora de la qualitat dels paràmetres bioquímics de les aigües provinents de la Sèquia del Prat y la creació d’espais adaptats a l’ús social.
La recuperació d’aquesta zona humida afavorirà el desenvolupament d’hàbitats i la biodiversitat a l’àmbit, i millorarà la qualitat paisatgística, la qual cosa permetrà potenciar l’espai per al seu ús social fent’ho compatible amb la seva funció ecològica.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Consolidació d’un talús amb tècniques de bioenginyeria del paisatge a Ginestarre, Lleida

L’àmbit d’actuació és un tram amb una longitud de 150 metres de talús inestable que patia despreniments que es dipositaven a la carretera.
Molts talussos de muntanya presenten una potència de sòl molt petita que fa que el creixement de la vegetació sigui lenta; amb aquest projecte accelerem i consolidem el procés de revegetació, duent a terme una consolidació del talús a curt i llarg termini mitjançant Solucions basades en la naturalesa (NBS).
L’aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge permeten la màxima integració paisatgística i ecològica en l’entorn.
D’aquest projecte, finançat pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, ja se n’ha executat un tram per la Fundació Boscos de Muntanya amb la col·laboració de Naturalea.

Veure l'informe

Foto

Recerca

Participem en diversos projectes de recerca amb resultats aplicables als nostres àmbits de treball, ampliant i afinant les eines per a restaurar i conservar els espais naturals i naturalitzar els espais urbans.


Naturalea

Multiclimact

Seguim avançant amb el projecte Multiclimact treballant en l’estat de l’art de les cunetes verdes o bioswales. El procés ha de concloure en definir quins paràmetres constructius seran objecte de la nostra recerca per cercar: capacitat de bioremediació, capacitat de retenir i gestionar l’aigua, i amb una vegetació autòctona ben desenvolupada i sense reg. Tot això amb una mirada cap a Barcelona i amb la complicitat de nombroses empreses i institucions europees amb qui compartim el projecte.

 

Pharm-ERA

Es tracta d’un projecte Europeu on Naturalea col·labora especialment amb el CEAB-CSIC. L’objectiu general del projecte és millorar el seguiment i l'avaluació del risc ambiental dels productes farmacèutics, la resistència als antimicrobians i patògens dels medis terrestres i aquàtics.
La contaminació global del sòl i dels ecosistemes aquàtics per contaminants farmacèutics i microbiològics planteja greus preocupacions sobre els impactes en la salut dels ecosistemes i les repercussions en humans i animals. Preservar els ecosistemes dels efectes ecotoxicològics adversos dels productes farmacèutics i derivats, així com limitar la propagació ambiental de la resistència als antimicrobians i els patògens, és imprescindible per assolir els objectius de Desenvolupament Sostenible, així com el Pacte Verd Europeu, la Directiva Marc de l'Aigua i l'Estratègia de Biodiversitat per al 2030. Per fer front a aquests enormes reptes ambientals i socials, les parts interessades, públiques i privades, i els responsables polítics de la UE necessiten millorar el monitoratge i l’avaluació de riscos ambientals per protegir la diversitat i les funcions microbianes en ecosistemes contaminats.
Pharm-ERA proposa una xarxa de recerca i formació interdisciplinària i intersectorial d'alt nivell basada en 10 projectes de doctorat que cobreixen disciplines científiques com ara la química ambiental i analítica, l'ecologia microbiana, l'ecotoxicologia i la biologia molecular (incloent-hi enfocaments multiòmics) i modelització de destí/efecte químic. Pharm-ERA inclou 9 Beneficiaris (inclosos 2 no acadèmics) i 6 socis associats (inclosos 5 no acadèmics com Naturalea), compromesos a contribuir a la recerca, la formació, la difusió, la comunicació i l'explotació de resultats dirigits als usuaris finals, com ara consultories i agències mediambientals.
Pharm-ERA proporcionarà a la UE experts científics d'alt nivell que donaran forma i implementaran encara més la propera generació d'estratègies de gestió ambiental, directrius i regulacions de la UE per reduir els efectes i riscos ambientals adversos de productes farmacèutics i la propagació de la resistència als antimicrobians i els patògens en ambients terrestres i aquàtics. Això garantirà la sostenibilitat dels nostres ecosistemes, fomentant impactes positius en la salut humana i animal i el benestar molt més enllà del Pharm-ERA
Un dels aspectes amb què més incidirem des de Naturalea és la recerca de si algunes de les actuacions basades en la naturalesa construïdes en els darrers anys tenen efectes positius en aquest impacte.

 

Naturalea

Natureu

Es tracta d’analitzar les potencialitats dels sistemes de depuració natural consistents en filtres subsuperficials verticals en la reducció de la matèria orgànica i en l’eliminació de patògens. Projecte liderat pel Consorci Besós-Tordera que fem amb la Universitat de Barcelona i que compta amb el finançament de l’Agència Catalana de l'Aigua.
El projecte s’iniciarà amb la construcció, a la EDAR de la Garriga, d’un sistema de FSSV especialment dissenyat per a la recerca.
 

 

Riparian Eco-Rest

Aquests darrers dies hem col·laborat amb els investigadors de la Universitat de Barcelona en el projecte RiparianEcoRest. Desenvolupament de solucions basades en la naturalesa en la restauració d'ecosistemes de ribera. Del coneixement a la pràctica. Els ajuntaments i altres administracions supramunicipals reclamen treballar els efectes de la primera escorrentia als espais fluvials, la gestió dels desbordaments de col·lectors, els efluents dels EDARS i la qualitat de l'espai de ribera. Aquest efecte en els rius mediterranis és determinant per la qualitat ecològica dels espais fluvials i per la qualitat del cicle de l’aigua.
El projecte comportarà el seguiment i l’anàlisi d’accions tant en el marc de laboratori com en accions directes en l’espai fluvial.
La primera fase del projecte s’està duent a terme a l’URL www.urbanriverlab.com i com altres vegades hem aprofitat per millorar les estructures dels propis canals per començar a preparar-los per una fase de recerca on analitzarem el comportament individual en els canals, del vern Alnus glutinosa i del sanguinyol Cornus sanguinea, per anar afegint especies i valorar l’evolució del seu comportament.
 
 
Foto

Documentació tècnica

Els informes, fitxes tècniques, guies o articles sobre la restauració i conservació d’espais naturals i la naturalització d’espais urbans estan disponibles a l'apartat de Documentació tècnica del nostre web.

Resum de tècniques utilitzades en l’execució de l’obra Restauració de la continuïtat i la qualitat ecològica del bosc de ribera dins de l’àmbit del Ter (Life Alnus)

Els objectius generals del projecte Life Alnus, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, són avançar en la conservació a escala regional i europea de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari amb codi 91E0*, boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior, mitjançant la seva restauració i millora a tres conques de Catalunya que presenten diferents problemàtiques i pressions. Les accions previstes a diferents escales basades en aquests diferents contextos geogràfics són: Millora de l’estratègia de protecció física i jurídica de l’hàbitat; Mesures silvícoles de restauració de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat; Projectes pilot i demostratius; Divulgació; i Monitoreig.

L’objectiu d’aquesta actuació s’emmarca dins de la tipologia de mesures silvícoles de restauració de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat recollides en 5 tipologies d’actuació en la riba i ribera:
  • Mesures d'eliminació i control d'espècies invasores.
  • Actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera.
  • Mesures de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’hàbitat..
  • Accions destinades a crear condicions favorables a la maduresa i resiliència del bosc de ribera.
  • Millora d’hàbitats faunístics.
Aquest informe recull diferents tècniques de poc impacte dutes a terme a la capçalera de la conca del riu Ter, de forma que la seva aplicació de manera puntual distribuïda al llarg de varis quilòmetres de riu, permetin una millora general de l’estat ecològic de la conca del riu Ter i una millora de la biodiversitat general, potenciant zones de dispersió de comunitats de ribera en bon estat.
 
 

TFM Treballs de final de màster

L’equip tècnic de Naturalea va elaborar fa uns anys un llistat de temes que ens interessen amb ordre de prioritats. Cada any oferim als alumnes del Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural de la Universitat de Barcelona la possibilitat de fer recerca amb nosaltres dels temes seleccionats. Actualment ja estan en marxa dos nous TFM.

"Anàlisi d’una llacuna urbana" amb Alba Sanchez.
Al Biollac d’Igualada s’ha creat un bosc inundat artificial amb una verneda i s’han construït diferents estructures de refugi per amfibis. Es vol estudiar l’evolució d’aquest espai. També es vol analitzar la capacitat de bioremediació d’un filtre verd en forma de canal, i la valoració del seu paper refrigerador en relació a la despesa d’aigua.

"Nous models de plantació en grup per afrontar el canvi climàtic" amb Anne Vallez.
Com podem plantar sense manteniment: aplicació pràctica i seguiment d’agrupacions de plantació d’alta densitat i nombre d’espècies. Es vol validar aquest sistema que millora el rendiment de les plantacions sense manteniment. I amb quines espècies, quantes i en quina densitat.

“Les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS), una solució per a viure sense destruir” 

Article del nostre director tècnic, Albert Sorolla, recentment publicat a L’Atzavara, revista de divulgació científica editada conjuntament per La Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, i que té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans.
 
 
 

Naturalea és una empresa especialitzada en el disseny i l’execució de sistemes per a la restauració i conservació d’espais naturals i la naturalització d’espais urbans prioritzant l’ús de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS). Pionera en l’aplicació de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, amb una llarga experiència en el sector
i amb més de mil obres executades i centenars de projectes redactats.

info@naturalea.eu   |   937 301 632   |   naturalea.eu

Política de Privadesa - En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), podeu consultar tota la informació relativa a la política de privadesa en aquesta pàgina.

© 2024 naturalea.eu

Voleu donar-vos de baixa?   Feu clic a aquest enllaç

Naturalea